Obchodní podmínky

Znění předchozích Obchodních podmínek:
Obchodní podmínky platné do 25.5.2018

 

Obchodní podmínky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČ: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 PRAHA 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938 (dále jen „Dodavatel“) pro Smlouvy o dodávkách, jež jsou uzavírané na dodávku zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.keramicke-noze.cz

1. Úvodní ustanovení, obsah Obchodních podmínek


1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při dodávce Produktů Dodavatele Odběrateli, konkrétně práva a povinnosti smluvních stran ze smluv uzavíraných na dodávku Produktů Dodavatele prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele provozovaného na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.keramicke-noze.cz (dále také jen „webové stránky“ a „e-shop“).

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro uvedené obchodní vztahy Odběratele a Dodavatele související s dodávkou Produktů, pokud není výslovně písemně sjednáno jinak nebo pokud užití některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není výslovně písemně vyloučeno.

1.3 Tyto Obchodní podmínky, včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o dodávce Produktu uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem prostřednictvím e-shopu. Odesláním Objednávky Odběratel potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami, včetně jejich Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, podrobně seznámil, že jim plně porozuměl a s jejich zněním souhlasí.

1.4 Tyto Obchodní podmínky obsahují zejména:
1.4.1 přesné informace specifikující Dodavatele včetně kontaktních údajů na Dodavatele;

1.4.2 úpravu způsobu uzavření Smlouvy o dodávce mezi Dodavatelem a Odběratelem;

1.4.3 specifikaci webových stránek, kde Odběratel nalezne informace o zboží dodavatele, popis jeho hlavních vlastností, informace o ceně zboží včetně   všech daní a poplatků, informace o způsobu platby a platební podmínky, informace o způsobu dodání a nákladech na dodání;

1.4.4 informace o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatnění těchto práv; záruka za jakost nad rámec zákonné záruky není poskytována;

1.4.5 informace o možnostech a podmínkách pro odstoupení od uzavřené Smlouvy o dodávce, je-li Odběratel Spotřebitelem a o právech a povinnostech s odstoupením spojených;

1.4.6 informace o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností Odběratelů, kteří jsou Spotřebiteli včetně údaje, zda se lze se stížností obrátit na orgán dohledu či státního dozoru;

1.4.7 jiné informace o smluvním vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem či jiné skutečnosti vyplývající z informační povinnosti Dodavatele vůči Odběratelům, kteří jsou Spotřebitelé.

1.5 Dodavatel tímto vylučuje aplikaci jakýchkoliv obchodních podmínek Odběratele. Jestliže Odběratel v Objednávce nebo jinak při jednání o uzavření Smlouvy o dodávce odkáže na své obchodní podmínky nebo obchodní podmínky vypracované třetí osobou, vylučuje Dodavatel uzavření Smlouvy o dodávce. To neplatí, pokud užití jiných než těchto Obchodních podmínek Dodavatel výslovně písemně akceptuje.

2. Definice

2.1 Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam, pokud ze Smlouvy o dodávce nevyplývá jinak:

2.1.1 Dodavatel znamená společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČ: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 PRAHA 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938.

2.1.2 Kontaktní údaje Dodavatele je možno písemně kontaktovat na adrese sídla, tj. na adrese: KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 00 PRAHA 9, případně na adrese pobočky, tj. na adrese: KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., PRŮMYSLOVÝ PARK HARFA, Poděbradská 26, 190 00 Praha 9. Dodavatele je možno dále kontaktovat na tel. č.: 222 562 246 a na e-mailové adrese: info.cz@dcz.kyocera.com 

2.1.3 Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.4 Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.5 Zákon o ochraně osobních údajů znamená zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.6 Živnostenský zákon znamená zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.7 Obchodní podmínky znamená tyto Obchodní podmínky Dodavatele, včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, specifikovaných níže v tomto textu v bodě 2.1.14 a v bodě 2.1.15, které tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek. Obchodní podmínky Dodavatele jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.1.8 Objednávka znamená Odběratelem vyplněný objednávkový formulář odeslaný Dodavateli prostřednictvím webových stránek a obsahující alespoň náležitosti předepsané těmito Obchodními podmínkami.

2.1.9 Odběratel znamená zákazníka Dodavatele, který Dodavateli doručí Objednávku. Odběratelem je Spotřebitel nebo Podnikatel.

2.1.10 Spotřebitelem je každá osoba která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná.

2.1.11 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li Odběratel v Objednávce identifikační číslo, znamená to vždy, že vystupuje v rámci Smlouvy o dodávce jako Podnikatel.

2.1.12 Produkt znamená konkrétní zboží Dodavatele specifikované ve Smlouvě o dodávce.

2.1.13 Smlouva o dodávce znamená smlouvu o dodávce Produktu uzavřenou mezi Dodavatelem a Odběratelem na základě Objednávky učiněné Odběratelem prostřednictvím webových stránek. Smlouvu o dodávce je možné uzavřít v českém jazyce.

2.1.14 Příloha č. 1 – znamená Reklamační řád, tvořící nedílnou součást těchto Obchodních podmínek, a to včetně formuláře pro uplatnění práv z vadného plnění (reklamace).

2.1.15 Příloha č. 2 – znamená Vzorové poučení o právu na odstoupení od Smlouvy o dodávce, tvořící nedílnou součást těchto Obchodních podmínek, a to včetně formuláře pro odstoupení od Smlouvy o dodávce.

3. Uzavření Smlouvy o dodávce

3.1 Veškeré zboží Dodavatele, které je Odběratel oprávněn objednat, je specifikováno v katalogu zboží prezentovaném Dodavatelem na webových stránkách, a to včetně přesného označení každého kusu zboží a popisu jeho hlavních vlastností.

3.2 V souladu s ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se má za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Dodavatele plnit. To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany Dodavatele či v případně ztráty schopnosti Dodavatele plnit, nedojde odesláním Objednávky ze strany Odběratele k uzavření Smlouvy o dodávce a Dodavatel není povinen Odběrateli objednaný Produkt dodat. O této situaci Dodavatel Odběratele bezodkladně informuje.

3.3 Odběratel bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru, a že se vyhotovení Produktu může drobně lišit od uvedené prezentace.

3.4 Odběratel činí Objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře, který je umístěn na webových stránkách, a to prostřednictvím uživatelského účtu. Umožňují-li to webové stránky lze Objednávku činit i bez využití uživatelského účtu tak, že Odběratel vyplní pouze objednávkový formulář.

3.5 Uživatelský účet vzniká na základě registrace Odběratele provedené na webových stránkách. Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého činí Objednávku Produktů. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, přičemž Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně uvedených přístupových údajů k uživatelskému účtu. Odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Dodavatel je oprávněn zrušit uživatelský účet pokud není Odběratelem déle něž jeden rok využíván nebo v případě, že Odběratel porušuje své povinnosti ze Smlouvy o dodávce či povinnosti plynoucí z těchto Obchodních podmínek. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel není povinen udržovat permanentní dostupnost uživatelského účtu.

3.6 Při registraci do uživatelského účtu i při vyplňování objednávkového formuláře je Odběratel povinen uvádět správné a pravdivé údaje a je povinen tyto údaje aktualizovat při jakékoliv jejich změně. Veškeré údaje uvedené Odběratelem jsou Dodavatelem považovány za správné a Dodavatel nenese jakékoliv následky spojené s uvedením nesprávných údajů Odběratelem. Odběratel bere na vědomí tyto skutečnosti zejména s ohledem na povinnosti Dodavatele, které mu jako správci osobních údajů plynou ze Zákona na ochranu osobních údajů, jež jsou specifikovány níže v čl. 10 těchto Obchodních podmínek.

3.7 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení každého objednávaného Produktu, který byl vložen do elektronického košíku, údaj o ceně každého vloženého Produktu včetně všech daní a poplatků, údaj o požadovaném způsobu úhrady ceny, dále údaj o požadovaném způsobu doručení Produktu a údaj o nákladech spojených s jeho dodáním a osobní údaje Odběratele nutné k uzavření Smlouvy o dodávce a doručení Produktu.

3.8 Objednávané Produkty jsou Odběratelem vkládány do elektronického košíku, který je zřízen na webových stránkách. Objednává-li Odběratel více Produktů, jsou vkládány do elektronického košíku postupně. V rámci objednávkového formuláře je Odběratelem zvolen způsob úhrady ceny zboží a způsob doručení zboží. Dodavatel dále vyplní všechny povinné údaje označení symbolem (*), přičemž se jedná zejména o jméno, příjmení, emailovou adresu, doručovací adresu a telefonní číslo. Dodavatel dále v rámci objednávkového formuláře potvrdí, že se seznámil s textem Obchodních podmínek.

3.9 Před odesláním objednávkového formuláře, tedy před finalizací Objednávky, je Odběrateli umožněno opravovat případné chyby v objednávkovém formuláři a kontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil. Odběrateli je umožněno rovněž vyjmout z elektronického košíku zboží, které do něj dříve vložil.

3.10 Objednávka je finalizována jejím odesláním, které se realizuje kliknutím na tlačítko objednávkového formuláře „odeslat objednávku“.

3.11 Dodavatel přijetí Objednávky zaslané Odběratelem neprodleně potvrdí na adresu elektronické pošty uvedenou Odběratelem v objednávce. Text těchto Obchodních podmínek včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 je Odběrateli zasílán automaticky v rámci potvrzení přijetí Objednávky.

3.12 Dodavatel nepřijímá jakékoliv dodatky či odchylky uvedené v Objednávce oproti nabídce zveřejněné Dodavatelem v internetovém katalogu zboží či od dalších možností uvedených v rámci objednávkového formuláře. Uvedení dodatků či odchylek v Objednávce znamená, že nedošlo k uzavření Smlouvy o dodávce.

3.13 Odběratel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, přičemž náklady na tyto prostředky si hradí sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavření smlouvy se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží, způsob platby

4.1 Veškeré zboží Dodavatele, které je Odběratel oprávněn objednat, je specifikováno v katalogu zboží prezentovaném Dodavatelem na webových stránkách, a to včetně uvedení ceny každého druhu zboží.

4.2 Cena zboží je v katalogu zboží na webových stránkách uvedena u každého druhu zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma balného a dopravného.

4.3 Kromě ceny zboží jsou účtovány náklady spojené s přepravou zboží - s balením zboží (balné) a s dodáním zboží (dopravné), přičemž aktuální ceny balného a dopravného jsou uvedeny na webových stránkách a jsou platné pro území České republiky. Balné a dopravné je Odběratel povinen uhradit Dodavateli společně s cenou dodávaného Produktu.

4.4 Cenu objednaných Produktů včetně nákladů balného a dopravného hradí Odběratel Dodavateli některým z následujících způsobů:

4.4.1 dobírkou při převzetí
4.4.2 platbou předem převodem na účet 

4.5 Povinnost Odběratele zaplatit cenu Dodavateli řádně a včas je splněna uhrazením příslušné částky dopravci pověřenému Dodavatelem k přijetí ceny Produktu, je-li hrazeno formou dobírky při převzetí, případně datem připsání příslušné částky na bankovní účet Dodavatele specifikovaný na webových stránkách, je-li hrazeno kartou on-line. Dodavatel negarantuje možnost úhrady prostřednictvím platební karty v případě, je-li hrazeno formou dobírky při převzetí, tato možnost úhrady závisí výhradně na schopnosti dopravce úhradu platební kartou přijmout.

4.6 Nezaplatí-li Odběratel cenu za dodávku Produktu řádně a včas, je Dodavatel oprávněn dodávku Produktu odepřít až do řádného zaplacení ceny, aniž by se tím dostal do prodlení. Nedojde-li k uhrazení celé ceny za dodávku Produktu do 14-ti dnů od uzavření Smlouvy o dodávce, je Dodavatel oprávněn od takové Smlouvy o dodávce odstoupit.

4.7 Až do úplného uhrazení ceny za Produkt je Produkt ve vlastnictví Dodavatele.

4.8 Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Dodavatel vystaví Odběrateli bezprostředně po realizaci dodávky Produktu a uhrazení ceny Produktu příslušný daňový doklad – fakturu. Dodavatel se zavazuje předat Odběrateli fakturu obsahující všechny zákonné náležitosti daňového dokladu ve lhůtě do 15-ti dnů po dni uskutečněného zdanitelného plnění.

5. Způsob dodání a náklady na dodání

5.1 Způsoby přepravy zboží jsou specifikovány na webových stránkách. Odběratel je oprávněn zvolit některý ze způsobů dodání zboží, který je uveden na webových stránkách, přičemž zvolenou variantu dodání zboží zvolí v rámci vyplňování objednávkového formuláře.

5.2 Náklady spojené s přepravou Produktu, tzn. náklady spojené s jeho balením (balné) a náklady spojené s jeho dopravou (dopravné) jsou uvedeny na webových stránkách a jsou platné pro území České republiky.

5.3 Je-li Dodavatel povinen dodat Produkt na místo určené Odběratelem dle uzavřené Smlouvy o dodávce, je Odběratel povinen převzít Produkt při jeho dodání. V případě, že je z důvodů na straně Odběratele nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu. Pokud Odběratel Produkt nepřevezme v době jeho dodání, je Dodavatel rovněž oprávněn Produkt pro něj uložit na odběrném místě, kde bude mít Odběratel možnost Produkt po určitou dobu vyzvednout, o čemž bude Odběratel informován.

5.4 Je-li k žádosti Odběratele či z jiných důvodů na straně Odběratele, zejména nesplní-li Odběratel povinnost převzít Produkt při jeho dodání, Produkt pro Odběratele po určitou dobu uložen k vyzvednutí u přepravce či na odběrném místě a Odběratel Produkt nevyzvedne, je povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s uskladněním Produktu a s jeho dopravou.

5.5 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Odběratele, nese Odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.6 Při přebírání dodávaného Produktu od přepravce je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad na obalu toto neprodleně prokazatelně nahlásit Dodavateli a současně vyznačit na přepravním listě. V opačném případě Dodavatel nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za porušenost dodávky.

5.7 Nebezpečí škody na Produktu přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí Odběratelem. Stejný následek má, nepřevezme-li Odběratel Produkt, ač mu s ním Dodavatel umožnil nakládat. Má-li Odběratel převzít Produkt od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy je mu umožněno s Produktem nakládat.

6. Informace o právech vzniklých z vadného plnění pro Odběratele, který je Spotřebitelem

6.1 Pokud je na straně Odběratele Spotřebitel, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění zejména ustanoveními § 1914 - § 1925, § 2099 - § 2117 a § 2161 - § 2174 Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními Zákona na ochranu spotřebitele.

6.2 Veškeré podrobnosti týkající se práv z odpovědnosti z vadného plnění a podmínek jejich uplatnění jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je Přílohou č. 1 k těmto Obchodním podmínkám, a to včetně formuláře pro uplatnění práva z odpovědnosti z vadného plnění.

6.3 Vadu je nezbytné vytknout Dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Spotřebitel vytkne vadu Dodavateli buď označením vady nebo oznámením, jak se vada projevuje

6.4 Dodavatel odpovídá Spotřebiteli, že Produkt má v době jeho převzetí určité vlastnosti (tzv. jakost při převzetí) a dále, že Produkt bude po určitou dobu způsobilý k bezvadnému užívání (tzv. zákonná povinnost z vadného plnění – zákonná záruka).

6.5 Jakost při převzetí. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli v souladu s ust. § 2161 Občanského zákoníku za jakost při převzetí Produktu, tedy že Produkt při jeho převzetí Spotřebitelem nemá vady. Přitom se má za to, že projeví-li se vada v průběhu 6ti měsíců od převzetí Produktu, byl Produkt vadný již při převzetí, neprokáže-li Dodavatel opak.

6.6 Dodavatel odpovídá Spotřebiteli v souladu s ust. § 2161 Občanského zákoníku zejména za to, že v době, kdy Spotřebitel Produkt převzal

6.6.1 má Produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal, nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Produktu a na základě reklamy jimi prováděné,

6.6.2 se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

6.6.3 Produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.6.4 je Produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.6.5 Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.7 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy o dodávce, má Spotřebitel v souladu s ust. § 2106 Občanského zákoníku právo

6.7.1 na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

6.7.2 na odstranění vady opravou věci,

6.7.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

6.7.4 odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Spotřebiteli, že vady neodstraní, může Spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy o dodávce odstoupit. Nezvolí-li Spotřebitel své právo včas, má práva podle § 2107 Občanského zákoníku, tedy práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6.8 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Spotřebitel v souhlasu s ust. § 2107 Občanského zákoníku právo

6.8.1 na odstranění vady, anebo

6.8.2 na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy o dodávce, může Dodavatel dodat to, co chybí. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou Produktu nebo dodáním nového Produktu; volba nesmí Spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Dodavatel vadu Produktu včas nebo vadu Produktu odmítne odstranit, může Spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy o dodávce odstoupit. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Dodavatele.

6.9 Nemá-li Produkt vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku (bod 6.6 těchto Obchodních podmínek), může Spotřebitel uplatňovat i nároky, jako v případě práv z vadného plnění dle ust. § 2169 Občanského zákoníku (bod 6.12 těchto Obchodních podmínek).

6.10 Dodavatel je oprávněn prokázat, že vada v okamžiku převzetí Produktu neexistovala. Prokáže-li Dodavatel, že vada při převzetí Produktu neexistovala, pak má Spotřebitel práva dle ust. § 2169 Občanského zákoníku (bod 6.12 těchto Obchodních podmínek).

6.11 Zákonná povinnost z vadného plnění (zákonná záruka). Spotřebitel je oprávněn uplatnit v souladu s ust. § 2165 Občanského zákoníku právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době 24 měsíců od převzetí. Uvedené ustanovení se nepoužije zejména v případech vypočtených v ust. § 2167 Občanského zákoníku a v dalších případech uvedených v Příloze č. 1 k těmto Obchodním podmínkám.

6.12 Nemá-li Produkt vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku (bod 6.6 těchto Obchodních podmínek), může Spotřebitel požadovat v souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku i dodání nového Produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Produktu, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy o dodávce. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy o dodávce nebo neuplatní-li právo na dodání nového Produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatele nemůže dodat nový Produkt bez vad, vyměnit jeho součást nebo Produkt opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.13 Opakované vady, větší počet vad. Právo na dodání nového Produktu, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy o dodávce odstoupit.

7. Informace o možnosti odstoupení od Smlouvy o dodávce pro Odběratele, který je Spotřebitelem

7.1 Dodavatel v ustanoveních tohoto článku plní svou informační povinnost vůči Spotřebiteli a sděluje Spotřebiteli v souladu s ust. § 1818, §1820 odst. 1 písm. f), g) a dále v souladu s ust. § 1829 a násl. Občanského zákoníku informace týkající se práv Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy o dodávce. Příloha č. 2 těchto Obchodních podmínek obsahuje vzorové poučení o právu na odstoupení od Smlouvy o dodávce a vzorový formulář pro odstoupení, kterého je Spotřebitel oprávněn, ne však povinen, využít.

7.2 Dodavatel zejména sděluje Spotřebiteli v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku kdy lze od Smlouvy o dodávce odstoupit, podmínky, lhůty a postupy pro uplatnění práva pro odstoupení od Smlouvy o dodávce. Dodavatel sděluje Spotřebiteli v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku dále údaje o nákladech spojených s navrácením Produktu po uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o dodávce.

7.3 Možnost odstoupení bez uvedení důvodu. Spotřebitel je oprávněn odstoupit v souladu s ust. § 1818 Občanského zákoníku od Smlouvy o dodávce bez uvedení důvodu, přičemž s tímto právem na odstoupení nelze spojit žádný postih pro Spotřebitele.

7.4 Lhůty pro odstoupení od Smlouvy o dodávce. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy o dodávce dle předchozího odstavce ve lhůtě 14ti dnů, přičemž lhůta podle věty první běží ode dne převzetí Produktu. Od Smlouvy o dodávce, jejímž předmětem je několik druhů Produktů nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Produktu. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy o dodávce se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

7.5 Formulář pro odstoupení od smlouvy. Dodavatel umožňuje Spotřebiteli odstoupit od Smlouvy o dodávce prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je součástí Přílohy č. 2 těchto Obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od Smlouvy o dodávce naleznete zde. Dodavatel potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě prostřednictvím elektronické pošty přijetí tohoto formuláře na e-mailovou adresu uvedenou v původní Objednávce. Dodavatel doporučuje Spotřebiteli pro případ odstoupení zaslat formulář o odstoupení (nebo jiné jednostranné prohlášení splňující náležitosti právního úkonu odstoupení) elektronicky na adresu info.cz@dcz.kyocera.com.

7.6 Vrácení zboží. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy o dodávce, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od Smlouvy o dodávce Produkty, které od něho obdržel.

7.7 Náklady spojené s vrácením zboží. Dodavatel může po Spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených Občanským zákoníkem. V případě odstoupení od Smlouvy o dodávce nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Produktu, a jde-li o Smlouvu o dodávce uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Produktu, jestliže tento Produkt nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.8 Vrácení peněžních prostředků. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy o dodávce, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od Smlouvy o dodávce, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy o dodávce přijal. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy o dodávce, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Produkt předá nebo prokáže, že Produkt Dodavateli odeslal. Dodavatel vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, kterým je přijal. Dodavatel vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud Spotřebitel nehradil cenu za dodávku prostřednictvím bankovního převodu, vyjadřuje Spotřebitel souhlas s vrácením peněžních prostředků na bankovní účet tím, že uvede číslo bankovního účtu ve formuláři pro odstoupení od smlouvy nebo ho Dodavateli sdělí jinou formou prostředku komunikace na dálku.

7.9 Odpovědnost Spotřebitele. Spotřebitel bere na vědomí, že Produkty Dodavatele jsou vyrobeny z materiálu, u kterého je nutno dbát zvýšené opatrnosti při nakládání s nimi. Využije-li Spotřebitel možnosti odstoupit od Smlouvy o dodávce v souladu s ustanoveními tohoto článku, je povinen vrátit Produkt nepoužitý, v neporušeném stavu, včetně všech součástí a příslušenství, v původním balení včetně zajištění proti jeho poškození a včetně návodu. Nedodržení těchto ustanovení nelze klást k tíži Dodavatele. Případné náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s porušením uvedených povinností nese Spotřebitel. Spotřebitel odpovídá Dodavateli pouze za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8. Další informace ve vztahu k Odběrateli, který je Spotřebitelem

8.1 Je-li Odběratel Spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a některá ustanovení těchto Obchodních podmínek se odchylují od příslušných ustanovení Občanského zákoníku na ochranu Spotřebitele v neprospěch Odběratele jako Spotřebitele, taková ustanovení Obchodních podmínek se nepoužijí a místo nich se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

8.2 Dodavatel sděluje Spotřebiteli, že není ve vztahu k němu vázán žádnými kodexy chování, a že celkově není vázán žádnými povinnými kodexy chování ani kodexy chování, které by dobrovolně dodržoval.

8.3 Dodavatel sděluje Spotřebiteli, že Smlouva o dodávce bude u něho uložena v elektronické formě, přičemž Spotřebitel nebude mít k takto uložené smlouvě přístup.

8.4 Dodavatel neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

8.5 Státní dozor nad podnikatelskou činností Dodavatele, který podniká na základě živnostenského oprávnění provádí příslušný živnostenský úřad dle Živnostenského zákona.

8.6 Státní dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů.

8.7 Dozor nad dodržováním práv Spotřebitelů vykonává Česká obchodní inspekce, a to v rozsahu vymezeném Zákonem na ochranu spotřebitele.

8.8 Dodavatel tímto poskytuje Odběrateli, který je Spotřebitelem informace o možnosti mimosoudního vyřizování stížnosti Spotřebitelů, které vyplývají z uzavřených Smluv o dodávkách:

8.8.1 primární vyřizování stížností Odběratele, který je Spotřebitelem, zajišťuje dodavatel prostřednictvím e-mailové adresy: info.cz@dcz.kyocera.com

8.8.2 pro případ, že mezi Dodavatelem a Odběratelem, který je Spotřebitelem nedojde k dohodě ohledně vyřízení stížnosti, je Odběratel, který je Spotřebitelem oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa uvedeného subjektu http://www.coi.cz;

8.8.3 pro mimosoudní řešení sporů je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm;

8.8.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa http://evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů on-line.

9. Další ustanovení ve vztahu k Odběrateli, který je Podnikatelem

9.1 Vadné plnění. Pokud je na straně Odběratele Podnikatel, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění platnou právní úpravou, zejména ustanoveními § 1914 - § 1925 a ustanoveními § 2099 - § 2117 Občanského zákoníku. Ustanovení vztahující se k úpravě vztahu se Spotřebitelem se neuplatňují.

9.2 Pro Odběratele, který není Spotřebitelem platí, že právo Odběratele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Produkt při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, byť se projeví až později. Právo Odběratele založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí Produktu.

9.3 Dodavatel je povinen odevzdat Odběrateli Produkt v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy o dodávce, jinak pro účel obvyklý. Produkt je vadný, nemá-li uvedené vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

9.4 Vadu je nezbytné vytknou Dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Odběratel vytkne vadu Dodavateli buď označením vady nebo oznámením, jak se vada projevuje.

9.5 Odběratel, který není Spotřebitelem má v případě vadného plnění práva v závislosti na tom, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení Smlouvy o dodávce. Pro určení konkrétních nároku se užijí ustanovení 6.7 a 6.8 těchto Obchodních podmínek.

9.6 Veškeré podrobnosti týkající se práv z odpovědnosti z vadného plnění a podmínek jejich uplatnění jsou uvedeny Reklamačním řádu, který je Přílohou č. 1 k těmto Obchodním podmínkám, a to včetně formuláře pro uplatnění práva z odpovědnosti z vadného plnění.

9.7 Odstoupení od Smlouvy o dodávce. Pokud je na straně Odběratele Podnikatel, řídí se právo na odstoupení od Smlouvy o dodávce platnou právní úpravou danou Občanským zákoníkem. Ustanovení vztahující se k úpravě vztahu se Spotřebitelem se neuplatňují.

10. osobní údaje

10.1 Pokud je Odběratelem fyzická osoba (subjekt údajů), Dodavatel při dodávání Produktů bude zpracovávat její osobní údaje. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů písemně kontaktovat Dodavatele na e-mailové adrese info.cz@dcz.kyocera.com.

10.2 Dodavatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:

10.2.1 plnění Smlouvy o dodávce na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

10.2.2 dodržení právní povinnosti Dodavatele stanovené obecně závaz¬ným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Dodavatele uchovávat účetní a da¬ňové doklady)

10.2.3 určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Dodavatele na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a 

10.2.4 zasílání obchodních sdělení na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Dodavatele spočívajícího v přímém marketingu.

10.3 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: 

10.3.1 k účelu podle čl. 10.2.1 budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné Smlouvy o dodávce uzavřené se subjektem údajů. Tím není dotčena možnost Dodavatele tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle čl. 10.2.2, 10.2.3 a/nebo 10.2.4;

10.3.2 k účelu podle čl. 10.2.2 budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Dodavatele; 

10.3.3 k účelu podle čl. 10.2.3 budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po skončení závazků ze Smlouvy o dodávce. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Dodavatele ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 10.2.3 před skončením takového řízení;

10.3.4 k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 10.2.4 budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

10.4 Dodavatel může na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR předat osobní údaje subjektu údajů pro vnitřní administrativní účely dalším společnostem ve skupině Dodavatele z důvodu existence oprávněného zájmu Dodavatele na předávání ve skupině dle recitálu 48 GDPR. 

10.5 Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 10.3 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány. 

10.6 V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Dodavatele přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR). 

10.7 Pokud se subjekt údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Dodavatele s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Dodavatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

10.8 Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale tyto údaje Dodavatel potřebuje k uzavření a plnění Smlouvy o dodávce.

10.9 Učiněním Objednávky subjekt údajů stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku Obchodních podmínek.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ naleznete na tomto odkaze.

11. Závěrečná ustanovení, řešení sporů

11.1 Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Dodavatele a se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem na elektronickou adresu Odběratele.

11.2 Odběratel souhlasí s doručováním v souvislosti s realizací práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o dodávce na elektronickou adresu, a to pokud jde o informace či úkony jakéhokoliv charakteru.

11.3 Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možno Smlouvu o dodávce realizovat bez nutnosti ukládání cookies na počítač Odběratele, může Odběratel udělený souhlas kdykoliv odvolat.

11.4 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dodávce z důvodu momentální nedostupnosti objednaného Produktu, v případě neuhrazení ceny za Produkt v souladu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek a v dalších případech předpokládaných platnou právní úpravou.

11.5 Byl-li součástí plnění poskytnutého Dodavatelem Odběrateli dárek (např. v rámci akce 1 + 1 zdarma) je Odběratel v případě odstoupení od Smlouvy o dodávce povinen vrátit Dodavateli i tento dárek, a to v naprosto neporušeném stavu. Odstoupením od Smlouvy o dodávce dochází k automatickému odstoupení i od smlouvy darovací. Pokud není vrácení dárku v neporušeném stavu možné, považuje se to za bezdůvodné obohacení na straně Odběratele a Dodavatel má právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny výrobku poskytovaného jako dárek (při určení obvyklé ceny se vychází z cen obdobného výrobku na webových stránkách). Za dárek se považuje vše, co je poskytováno Dodavatelem nad rámec objednaného Produktu zdarma či za zvýhodněnou cenu.

11.6 Práva a povinnosti vyplývající ze Smluv o dodávce a z těchto Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

11.7 Jakékoliv spory vyplývající ze Smluv o dodávce a z těchto Obchodních podmínek bude řešit věcně příslušný soud s místní příslušností určenou dle aktuálního sídla Dodavatele. To neplatí v případě, že Odběratel je Spotřebitelem.

11.8 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 25.5.2018. Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky upravit a nové znění Obchodních podmínek zveřejnit na webových stránkách www.keramicke-noze.cz. Každá Smlouva o dodávce se vždy řídí Obchodními podmínkami platnými ke dni odeslání Objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak. Jednotlivá znění obchodních podmínek Dodavatel archivuje na webových stránkách.