Reklamační řád

Příloha č. 1 – příloha Obchodních podmínek společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. pro Smlouvy o dodávkách uzavíraných prostřednictvím on-line obchodu www.keramicke-noze.cz

 

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČ: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 PRAHA 9 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938 (dále jen „Dodavatel“) pro Smlouvy o dodávkách, jež jsou uzavírané na dodávku zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.keramicke-noze.cz

 1. Informace o uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“)

Tento reklamační řád obsahuje údaje o právech vznikajících z vadného plnění pokud bylo realizováno na základě Smlouvy o dodávce uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem a upravuje postup pro jejich uplatňování. Dodavatel tímto rovněž plní svou informační povinnost v souladu s ust. § 1810 odst. 2 písm. f) Občanského zákoníku a v souladu s § 13 Zákona na ochranu spotřebitele zejména o rozsahu reklamace, podmínkách reklamace, způsobu reklamace a místě, kde lze reklamaci uplatnit.

Odběratel je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem, stejně jako s Obchodními podmínkami a Vzorovým poučením o právu na odstoupení od Smlouvy o dodávce, a to před objednáním Produktů. Uzavřením Smlouvy o dodávce vyslovuje Odběratel souhlas se zněním těchto dokumentů a s právy a povinnostmi z nich plynoucími.

Odběratel bere na vědomí, že je povinen Dodavateli poskytnou potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se lhůty adekvátně prodlouží o dobu, se kterou byl Odběratel v prodlení s poskytnutím součinnosti.

 2. Vlastnosti Produktu, způsob jeho použití a údržby, prevence vad

Dodavatel tímto informuje Odběratele, že podrobné informace o vlastnostech každého Produktu, o způsobu použití a údržby Produktu a o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití a údržby Produktu jsou obsaženy v návodu, který je přiložen jako součást v balení každého Produktu.

Odběratel je povinen seznámit se s výše popsanými skutečnostmi obsaženými v návodu k Produktu a zavazuje se je respektovat. Dodavatel upozorňuje Odběratele, že nerespektování skutečností uvedených v návodu k Produktu, zejména nerespektování pravidel pro užití a údržbu Produktu jehož následkem je způsobení vady Produktu, je důvodem k odmítnutí reklamace.

Dodavatel s ohledem na uvedené tímto doporučuje Odběrateli, aby již při výběru Produktu zvážil účel, pro který Produkt pořizuje, zejména zda materiál a způsob užití a údržby, které je nutné pro zachování plné funkčnosti Produktu zachovávat po celou dobu jeho užívání, je s tímto zamýšleným účelem užití Odběratele v souladu.

3. Vadné plnění, lhůty pro vytknutí vady

Dodavatel je povinen odevzdat Odběrateli Produkt v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Produkt je vadný, nemá-li uvedené vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

Vadou se rozumí zejména změna vlastností Produktu, jejíž příčinou je použití nevhodného či nekvalitního materiálu, nedodržení potřebné technologie či užití nevhodné technologie, případně nevhodné konstrukční řešení.

Za vadu nelze považovat zejména změnu vlastností Produktu, která vznikla v důsledku nesprávného či nevhodného použití Produktu, v důsledku použití Produktu v rozporu s jeho účelem, v důsledku nedostatečné či nevhodné údržby Produktu, v důsledku přirozených změn materiálu, v důsledku opotřebení Produktu jeho užíváním, v důsledku poškození uživatelem, apod.

Je-li Odběratel Podnikatelem platí, že právo Odběratele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Produkt při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, byť se projeví až později. Právo Odběratele založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Vadu lze vytknout do 6ti měsíců od převzetí Produktu.

Je-li Odběratel Spotřebitelem odpovídá Dodavatel, že Produkt při převzetí nemá vady, přičemž projeví-li se vada v průběhu 6ti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li Dodavatel opak. Odběratel, který je Spotřebitelem je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době 24 měsíců od převzetí.

Dodavatel za vadu neodpovídá a právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží zejména:

a) u Produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) u použitého Produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Produkt měl při převzetí Odběratelem,

c) pokud Odběratel před převzetím Produktu věděl, že Produkt má vadu,

d) pokud Odběratel vadu Produktu sám způsobil,

e) při opotřebení Produktu jeho obvyklým užíváním,

f) pokud je vada důsledkem užívání Produktu k nevhodnému účelu,

g) pokud je vada důsledkem nevhodné údržby Produktu,

h) pokud je vada důsledkem nerespektování pokynů či informací v návodu k Produktu,

i) pokud došlo k poškození Produktu v důsledku porušení povinnosti Odběratele oznámit vadu bez zbytečného odkladu,

j) vyplývá-li to z povahy věci.

4. Vytknutí vady

Jakmile Odběratel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za znehodnocení Produktu, které nastane v důsledku užívání Produktu po vyskytnutí se vady a neodpovídá za vady takto vzniklé.

V souladu s ust. § 2111 Občanského zákoníku pozbývá Odběratel právo na odstoupení od smlouvy, neoznámí-li Odběratel vadu věci včas.

Odběratel vytkne vadu Dodavateli buď označením vady nebo oznámením, jak se vada projevuje. Odběratel může pro vytknutí vady použít formulář, který je přílohou tohoto reklamačního řádu, není to však jeho povinností. V elektronické podobě naleznete formulář pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady na tomto odkaze.

V rámci vytknutí vady je Odběratel povinen uvést číslo objednávky a číslo faktury (případně přiložit tyto dokumenty v kopii) nebo jinak dostatečně věrohodně prokázat, že Produkt zakoupil u Dodavatele.

Odběratel předá Dodavateli Produkt, který byl předmětem plnění nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním dle pokynu Dodavatele jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, zašle Odběratel Produkt na tuto adresu provozovny Dodavatele: KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., Komerční park Dobřejovice II, K Herinku 421, 25101 Dobřejovice.  

Odběratel je povinen předložit k reklamaci kompletní Produkt, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný. Dodavatel je oprávněn odepřít přijetí reklamace, která nesplňuje uvedené podmínky aniž by se dostal do prodlení s plněním svých povinností z odpovědnosti z vadného plnění.

Vytkl-li Odběratel Dodavateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou nemůže Odběratel vadný Produkt užívat. Uplatní-li Odběratel právo z vadného plnění, potvrdí mu Dodavatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Neoznámí-li Odběratel vadu Produktu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Odběratel při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Produktu. K účinkům dle první věty tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Dodavatel však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Dodavatel v době odevzdání Produktu věděl nebo musel vědět.

Vytkl-li Odběratel Dodavateli vadu oprávněně, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Dodavatel namítne, že právo na náhradu nákladů nebylo uplatněno včas.

5. Vyřízení reklamace

Je-li Odběratel Spotřebitelem, rozhodne Dodavatel nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel nedohodne se Spotřebitelem na delší lhůtě. Je-li Odběratel Spotřebitelem, znamená marné uplynutí této lhůty podstatné porušení smlouvy.

Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Je-li Odběratel Podnikatelem užijí se ustanovení předchozích dvou odstavců obdobně. Je-li Odběratel Podnikatelem, neznamená ovšem marné uplynutí této lhůty podstatné porušení smlouvy. 

6. Nároky z vadného plnění

a. Práva Odběratele z vadného plnění, která zakládá vada Produktu existující při přechodu nebezpečí škody na Odběratele

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy o dodávce, má Odběratel v souladu s ust. § 2106 Občanského zákoníku právo
a)        na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b)        na odstranění vady opravou věci,
c)        na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)        odstoupit od smlouvy.
Odběratel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může Odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy o dodávce odstoupit. Nezvolí-li Odběratel své právo včas, má práva podle § 2107 Občanského zákoníku, tedy práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Odběratel v souladu s ust. § 2107 Občanského zákoníku právo  
a)        na odstranění vady, anebo
b)        na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Odběratel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou Produktu nebo dodáním nového Produktu; volba nesmí Odběrateli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Odběratel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy o dodávce odstoupit. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Dodavatele.
 
Odběratel, který je Spotřebitelem má současně možnost uplatnit práva z odpovědnosti za vady uvedená níže pod písm. b.
 

b. Práva Spotřebitele z vadného plnění, která zakládá vada Produktu, která se vyskytne u Produktu v době 24 měsíců od převzetí

Je-li Odběratel Spotřebitelem, může v souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku požadovat i dodání nového Produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Produktu, může Odběratel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Odběratel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Produktu, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

7. Nemožnost odstoupení, nemožnost žádat dodání nového Produktu

Neoznámí-li Odběratel vadu Produktu včas (Odběratel je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Produkt prohlédnout), pozbývá v souladu s ust. § 2111 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.

Odběratel nemůže v souladu s ust. § 2110 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy o dodávce, ani požadovat dodání nového Produktu, nemůže-li Produkt vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. Uvedené neplatí
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Produktu,
b) použil-li Odběratel Produkt ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Odběratel nemožnost vrácení Produktu v nezměněném stavu jednáním ani opomenutím, nebo
d) prodal-li Odběratel Produkt ještě před objevením vady anebo pozměnil-li Produkt při obvyklém použití.

8. Potvrzení vystavené Odběrateli, který je Spotřebitelem

Dodavatel je povinen vydat Odběrateli, který je Spotřebitelem v souladu s ust. § 15 Zákona na ochranu spotřebitele na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu v souladu s ust. § 2166 Občanského zákoníku Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Dodavatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení Dodavatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění své totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí Dodavatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Dodavatel zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se ke koupi Produktu vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Nebrání-li tomu povaha věci, lze uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení Produktu obsahujícím uvedené údaje.